Ағымдағы нөмір

1(87)


Нөмірді жүктеу (PDF)

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН

 


 

Қазақстанның халық қолданбалы өнеріөндірістік ғимараттарды жаңарту туралы түсінік

Р. Амангелдіқызы1,*, Д.А. Амандықова1, А. Tokajuk2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2Белосток политехникалық университеті, Белосток, Польша

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-01

 

АндатпаҚазіргі уақытта Қазақстанда әртүрлі ұрпақтардың халықтық қол­данбалы өнеріне деген қызығушылық жоғарыХалықтық қолданбалы өнер — еліміздің жа­һандық кеңістіктегі мәдени сәйкестендіруінің негізіКеңістіктік орта немесе этномәдени мотивтер негізінде жасалған элементтер әлемдік тенденция болып табыладыБұл ма­қалада халық қолданбалы өнерінің көркемдік дәстүрлерін жаңа деңгейде сақтау және жаң­ғырту мәселелері қарастырылғанТехнологиялық өндірістің ерекшеліктерін ескере отырыпхалық өнері бұйымдарын өндіру ортасын кеңістіктік ұйымдастыру тұжырымдамасы ұсыныладыБасты мақсат — бұйымдардың өнер туындысы ретінде танылуын қамта­масыз ететін тарихи-эстетикалық категорияларын сақтай отырыпхалық өнерінің эле­менттерін сапалы шығару үшін тиісті кеңістіктік жағдай жасауБілімғылым және өндірісті біріктіруқолөнер өндірісі ғимараттарын кеңістіктік ұйымдастыру тұжырым­дамасы ұсынылды.

Түйін сөздер: сәндік-қолданбалы өнерхалықтық қолөнерөндірістік ғимараттаржөндеуэтникалық дизайнкомпозиция.

 

Жүктеу

 


ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЛАНЫҢ ЕСКІ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫН ЖАҢАРТУ ПАРАДИГМАЛАРЫ (Астана қаласының мысалында)

А.А. Амирбекова

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан

 

 https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-02

 

Аңдатпа. Астана қаласының соңғы онжылдықтарында халық саны мен мөлшері едәуір өстіБұл ретте Белсенді құрылыс жаңа қала – сол жағалау аумағында даескі қала – оң жағалау аумағында да жүргізіліп жатқанын атап өткен жөнТиісіншеқаланың ескі бөлігінде проблемалар туындайдыолар қазіргі кезеңде шешілуі керекӘр түрлі әрлеу материалдарының көлеміменқұрылымдардың күрделілігімен және жаңа құрылыс формаларының мәнерлілігімен жаңа сәулеттің фонында ХХ ғасырдың 70-80 жылдарында салынған қаланың ескі бөлігі теріс жағынан одан да қарама-қайшы көрінедіЖұмыстың мақсаты шет елдерді жаңарту тәжірибесіне сүйене отырыпАстана қаласының мысалында тұрғын үйлерді жаңарту бағытын анықтау болып табыладыЗерттеу барысында келесі мәселелер шешілдіҚР және шетелдегі тұрғын үйлерге ретроспективті талдау жасалдыжөндеуге жататын Астана қаласындағы тұрғын үйлер­дің қазіргі жағдайы анықталдыжаңартуға әсер ететін аймақтық ерекшеліктер анық­талдыРетроспективті талдау және өңірлік ерекшеліктер негізінде қолданыстағы тұрғын үй қорын жаңарту әдістері әзірленді және қолайлы сәулет ортасын қалыптастырудың негізгі бағыттары айқындалды.

Түйін сөздер: жаңартуқайта құрутұрғын үй кеңістігіқала құрылысытұрғын аудандар.

 

Жүктеу

 


МӘДЕНИ МҰРА ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ XXI ҒАСЫРДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СӘУЛЕТ ӨНЕРІ

Е.КДуйсебай*, Е.ЕДуйсебай

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-03

 

Андатпа. Республикада жүзеге асырылып жатқан «Мәдени мұра» ғылыми бағдар­ламасының Қазақстан сәулетін дамытуға шығатын жолы болуға тиісБейненің этно­мәдени тұжырымдамасы дәстүрлер мен техникалық және технологиялық жетістіктердің заманауи тәжірибесін синтездеу арқылы жүзеге асырыладыСкиф көркем шығармалары композицияларының архаикалық қатыгездігі және қазақтардың ою-өрнек өнерінің биони­калық семантикасы – пластикасы сәулет бейнесінің қалыптастырушы компоненті болады.

Түйін сөздер: сәулет бейнесісемантикапластикақатыгездіксинтездәстүрою-өрнек өнеріархаикалықскифтерқазақтар.

 

Жүктеу

 


ҚАЗАҚ ТЕАТР САХНАСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛУЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

С.К. Каржаубаева*, М.Е. Жангужинова, Д.О. Карамолдаева, Б.А. Кажнабиева

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-04

 

Аңдатпа. Мақалада қазақ театрының сахнасын техникалық жаңарту мәселелері қарастырылады. Мақалада көтерілген мәселенің өзектілігі республика театрларының қойылым практикасына уақытылы өзгерістер енгізу қажеттілігімен байланысты. Бұл мәселелер сахна техникасын жетілдіру және сахнаны қазіргі дәуірдегі жабдықтармен қамтудағы мәселелерін салыстырмалы және тарихи-мәдени талдауды қажет етті. Технологияның жаһандық дамуы көптеген театр мамандарын технология мен өнердің байланысы туралы байыпты ойлауға мәжбүр етті. Өйткені, сахнаның техникалық жабдықталуы қоғам театрға жүктеген міндеттердің өзгеруімен бірге өзгерді және дамыды. Бұл проблемалар театрда ежелгі уақытта пайда болды және театрдың бүкіл даму жолында бірге жүрді. Осы тұрғыдан алғанда, мынадай сұрақ туындайды: механикалық жабдықтың жаңа түрлерін іздеу керек пе, әлде театр техникасы өнерге қауіп төндіретін деңгейге жетті ме? Уақыт алға қойған көптеген сұрақтарға жауап беру үшін, ең алдымен, сахналық техниканың қалай дамығанын және оның дамуының әртүрлі кезеңдерінде театрда қандай рөл атқарғанын түсіну керек. Ол үшін өткен және қазіргі технологияларды қолданудың салыстырмалы тұрғыдан талдау қажет етті. Сондай-ақ, техникалық құралдарды пайдалану шекараларын және олар қазіргі уақытта қолданылатын салаларды белгілеу қажет.

Түйін сөздер: сценография, сахна техникасы және машинериясы, сахна кеңістігі, сандық технологиялар, театр өндірісін ұйымдастыру.

 

Жүктеу

 


САУДА ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ КЕҢІСТІКТЕРІНІҢ ТАРИХИ РЕТРОСПЕКТИВАСЫ

Т.А. Киселева*, Н.Б. Сәнтай

Астана халықаралық университеті, Астана, Казақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-05

 

Аңдатпа. Мақалада сауда орталықтарының коммуникациялық және рекреациялық кеңістіктерінің сәулеттік-кеңістіктік ортасының эволюциясы қарастырылады. Отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, әр түрлі сипаттағы және уақыттың әртүрлі нақты функционалдық талаптарына жауап беретін жобалаудың уақыт кезеңдері ажыратылады. Автордың пікірінше, жарқын мысалдарда олардың сәулет-дизайн ұйымының рөлін ескере отырып, сауда орталықтарында коммуникациялық-рекреациялық кеңістіктерді қалыптастыру принциптерін қолдануды зерттеу және салыстырмалы талдау жүргізіледі.

Түйін сөздер: коммуникациялық және рекреациялық кеңістіктер, сауда орталықтары, функционалдық және кеңістіктік ұйымдастыру, композиция, конфигурациялар, интерьер, тартылыс орталықтары.

 

Жүктеу

 


ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДІҢ КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ҚАЛА ОРТАСЫН ҚҰРУҒА ӘСЕРІАЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫМЫ МЫСАЛЫНДА

Ә.Е. Кожахметов*, А.Ж. Абилов, М.А. Рамазани

Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, Алматы, Қазақстан

 

 https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-06

 

АңдатпаҚалалық қоғамдық кеңістіктер азаматтарды байланыстыруәлеуметтік іс-шараларды ұйымдастыружұмысқа орналасу мүмкіндіктерін ынталандыру және ұжымдық белсенділік арқылы әлеуметтік өмірді жақсарту үшін қаланың әртүрлі бөліктерін байланыстырадыДегенменқалалардағы қазіргі қоғамдық кеңістіктер әртүрлі топтар пайдаланатын әртүрлі қоғамдық және жеке кеңістіктерден тұрадыЗерттеу нысаны ретінде СәтбаевБайтұрсынов көшелерінің қиылысы және Бұқар Жырау бульвары таңдалдыҚазіргі уақытта қоғамдық кеңістік автомобиль жолдарымен бөлінгенбөлшектенген қалалық орта болып табыладыБұл зерттеу қала құрылысының әлеуетті трансформацияларының ғылыми негізін қамтамасыз ету үшін бар қала құрылысы мәселелерін зерттейдіБұл табылған деректер морфологиялық картаға түсірутікелей қатыспаған бақылау және қоғамдық аумақты суретке түсіру арқылы мұрағатталадыЗерттеулер қазіргі заманғы қала құрылысын жоспарлаудағы қоғамдық аумақтар күнделікті қолдануға үшін теңдіктің болмауынапайдалану икемділігіне және қалалық бейресмилікке байланысты инклюзивті емесэксклюзивті деген гипотезаны растайды.

Түйін сөздер: қалалық дизайн, қоғамдық аймақ, қоғамдық және жеке кеңістіктер, қоғам, Алматы.

 

Жүктеу

 


АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ ТҰРҒЫН АЙМАҚТАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ҒИМАРАТТАРДЫ КЕҢІСТІКТІ ОРНАЛАСУЫ

А.А. Корнилова*, А.Ш. Кайдаров

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-07

 

Аңдатпа. Ауыл тұрғындарының еңбегін, өмірін және демалысын кеңістіктік ұйымдастыру осы функциялардың кеңістіктік бірігуімен сипатталады. Бұл тек тұрғын үй секторына ғана емес, коммерциялық секторға да қатысты. Өмір мен демалыс бар, бірақ жұмыс та бар; өндірістік аймақта тек жұмыс қана емес, сонымен қатар шығармашылық, өмір, демалыс (үзіліс кезінде) (тамақ және т.б.) бар. Барлық функциялар елді мекеннен тыс жерде жұмыс істейді. Қорытынды ауылды қайта құруды кең ұғымдардың жиынтығы ретінде қарастыру керек, яғни. адамдардың шағын тобына ғана тән, әртүрлі дәрежедегі және дәрежедегі қауымдастықтардың ерекшелігі.

Түйін сөздер: қоғамдық, аймақтандыру, инфрақұрылым, жағдайлар, тұрғын үй, функциялар, рекреация, демалыс аймағы, еңбек, функционалдық қажеттілік.

 

Жүктеу

 


АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНДЕРІНДЕГІ ФРИДЕНСРЕЙХ ХУНДЕРТВАССЕРДІ ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҒЫ

С.Э. Мамедов

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-08

 

Аңдатпа. Фриденсрейх Хундертвассер бастапқы модернистік постулаттарды рационалды архитектуралық ойлаудың икемдігуманистік және ашық жүйесіне айналдыру процесіне қатысушылардың біріОның объектілерісоның ішінде архитектуралық нысандары рационализмге қарсы тұру ретінде көрінедіэкологиялық (табиғиаспект басымдық болып табылатын шығар­машылықтың жаңа түрін көрсетедіҚазіргі кезеңде тұрғын үй кешендерінің экологиялылық деңгейін арттыруға бағытталған сәулеттік шешімдер қалалардың тұрақты даму тұжырым­дамасын қалыптастыру үшін шешуші мәнге иеОсылайшаФХундертвассердің жұмысын талдау тұрғын үй құрылымдарын жобалаудың қолданылатын әдістерін өзгертуге ықпал етеді.

Түйін сөздерсәулетшіэкологияФХундертвассертұрғын үй кешеніжайлы ортаАстана.

 

Жүктеу

 


ПАНДЕМИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫНДА ТҰРҒЫН ҮЙ ҰЯШЫҚТАРЫН ЖОСПАРЛАУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАЛАРЫН ЖОБАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛІ

Е.М. Ниязова1,2,*, Л.Т. Нуркушева2

1«RAS GROUP PROJECT» ЖШС, Алматы, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-09

 

Аңдатпа. Зерттеу мақаласы өткен пандемиялар мен эпидемияларға жауап ретінде сәулет пен дизайнды модернизациялаудың әсері мен принциптерін зерттейдіҚазіргі уақытта жобалау процесінде санитарлық-эпидемиологиялық талаптар жобалық құрамдас бөлікке ғана емессонымен қатар қазіргі уақытта даболашаққа да бағытталған тұрғын үй кеңістігін аймақтарға бөлу мәселелеріне жауап беруге ықпал ететін заттық дизайн объектілерінің заттық-кеңістіктік құрылымын ұйымдастыруға жаңа талаптар қояды. Мақалада сонымен қатарөзгерістерді тудыратын және заманауи қалалық тұрғын үйлер үшін қажет болатын негізгі қиындықтар қарастырылады.

Түйін сөздер: жайлылық, эпидемия, заманауи дизайн жабдықтары, сәулет, пандемия, микроклимат, пәтер, үй

 

Жүктеу

 


СӘУЛЕТ ПЕН ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ ӨЗАРА ИНТЕГРАЦИЯСЫ ТАБИҒИ-КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ЖАҒДАЙЛАРҒА ЖАУАП РЕТІНДЕ

Ю.В. Онищенко1,*, Г.С. Абдрасилова1, Е. Генералова2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2Самара мемлекеттік техникалық университеті, Самара, Ресей

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-10

 

АңдатпаМақалада екі бірегей нысан – Хан-Шатыр сауда-ойын - сауық орталығы (ҚазақстанАстанажәне Гейдар Әлиев орталығы (ӘзірбайжанБакумысалында – қоғамның жаңа үлгідегі әлеуметтік кеңістіктердегі заманауи сұраныстарына реакция ретінде пайда болған ғимараттардың архитектурасы қарастырылады-мультифунк­цио­налдыимидждікерекше көркемдік бейнесі барЗерттелетін объектілердің құндылығы айқын сыртқы сипаттамалардан басқаолардың аймақтық табиғи-климаттық және жергілікті әлеуметтік-мәдени факторлардан туындаған инновациялық конструктивті-техникалық және технологиялық шешімдері барЗерттеу нәтижесінде табиғи-климат­тықантропогендік факторлардың жаңа буын қоғамдық орталықтарының архитектурасының бейнелі және конструктивті шешімдеріне әсер ету дәрежесі анықталдыЗаманауи формаларды модельдеудіңкөркем образдарды жаңа түсіндірудің және ғимараттарды салудың инновациялық технологияларының бірегей әдістері сипатталған.

Түйін сөздерархитектураны бейімдеуқұрылыстың инновациялық технологияларыжаңа буынның қоғамдық орталықтарытабиғи-климаттық және антропогендік факторлар.

 

Жүктеу

 


ТУРИСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ТАРИХИ ДАМУЫ

И.И. Остапенко¹,*, О.Л. Банцерова2, А.А. Брянцев¹

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2Мәскеу мемлекеттік құрылыс университеті, Мәскеу, Ресей

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-11

 

Аңдатпа. Мақалада ерте және ортағасырлық мемлекеттердің сауда-экономикалық қатынастарының дамуы, туризмнің дамуы мен қалыптасуы қарастырылады, әртүрлі қызмет атқарған сәулет ескерткіштері бүгінгі күнге дейін өзектілігін сақтай отырып, қазіргі жағдайда қарастырылады. Осыған байланысты сәулет кеңістігін ұйымдастыру мен функционалдық артықшылықтың өзара байланысы, объектінің мақсаты және оның қоғамның, мәдениеттің, экономиканың және саяси өмірдің әлеуметтік дамуындағы маңызы қадағаланады. Теориялық, сондай-ақ жұмыстың практикалық маңыздылығы, бұл жұмыстың нәтижелерін агроэкотуристік кешендердің жоспарлау құрылымының теориялық материалы ретінде бастаушы сәулетшілер мен дизайнерлердің мүдделеріне пайдалануға болатындығында. Бұл жұмыстың материалдары агроэкотуристік кешендердің орналасуын әзірлеуге байланысты тақырыптар бойынша дәріс сабақтарын оқуда қолданыла алады.

Түйін сөздер: сәулет, саясат, экономика, мәдениет, керуен сарайлар, туризм, нысандар.

 

Жүктеу

 


ҚАЛАЛАРДЫҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ ЦИФРЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ ОРТАНЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ

Ж.Ж. Төлеген1,*, С.Б. Поморов2, Г.А. Исабаев1

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул, Ресей

 

https://https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-12

 

Аңдатпа. Дүние жүзіндегі жаһандық урбанизация және қала халқының қарқынды өсуі қауіпсіз тұрғын үй және қоғамдық кеңістіктерді ұйымдастыруадам өміріне қолайлы жағдайлар жасау критерийлерін анықтаусондай-ақ елдегі өмір сапасын жақсарту үшін сәулет әдістерін іздеу мәселесінің өзектілігін күшейтедіқалалық орта. Қазақстанның Алматы сияқты ірі қалалары күрделі және серпінді жүйелерге айналдыбұл қала құрылысына үлкен қиындық туғызадыЖоғарыда аталған мәселелерді шешудің басқа да тиімді шараларының қатарында қаланың үш өлшемді цифрлық моделін модельдеу болып табыладыБұл зерттеудің мақсаты – қаланың үш өлшемді цифрлық моделінің функционалдық ерекшеліктерін талдау және Алматы қаласының жағдайлары үшін цифрлық егіздің теориялық тұжырымдамасын әзірлеуЗаманауи ғылыми зерттеулер үш өлшемді цифрлық модельдің қаланы басқару жүйесіндеоқу процесіндеқауіпсіз және жайлы қалалық ортаны жобалаудағы рөлінің тиімділігін атап көрсетеді.

Түйін сөздер: цифрлық егізқалалық ортақауіпсіздікжайлылықмодель.

 

Жүктеу

 


САНДЫҚ КОМИКСТЕГІ ОРТА ҚҰРАМЫН ҚҰРУҒА ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙНЕРЛЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ

К.В. Чикноверова*, А.Т. Ахмедова

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-13

 

АңдатпаМақалада «Иллюстрация» жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізу мүмкіндіктерін анықтауға байланысты педагогикалық эксперименттің нәтижелері кел­тірілгенИнновациялардың мақсаты «Графикалық дизайн» білім беру бағдарламасы бойын­ша оқитын студенттерде авторлық комиксті жобалау процесінде кеңістіктік ойлауды да­мыту болып табыладыҚазіргі нарықтық шындыққа сәйкес пән бойынша оқу сабақтарының мазмұны мен құрылымын өзгерту ұсыныладыКәсіби дизайн және жарнамалық ортадағы өзекті сұраулар тек кітап графикасы саласында ғана емессонымен қатар заманауи графикалық дизайн өнімдерін жобалауда иллюстрациялау бойынша білімніңдағдылардың және дағдылардың маңыздылығын арттырудың нақты көрінісін көрсетеді. 2D графикалық бағдарламаларда дәстүрлі көркемдік және сандық графикалық құрал­дармен үш өлшемді және төрт өлшемді ортаны құрудың нұсқалары зерттелудеБолашақ графикалық дизайнерлерді сандық иллюстрацияның рөлін арттыру жағдайында комиксте кеңістік құруға үйретудің жаңа әдістері қарастырылудаҚоршаған орта компоненттерінің визуалды иерархиясын құрудың өзекті технологиялармен байланысы анықталды.

Түйін сөздер: цифрлық комикс; орта; сандық иллюстрация; композиция; визуалды иерархия.

 

Жүктеу

 


 

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ 

 


ШАҒЫН ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӨЗДІГІНЕН ТЫҒЫЗДАЛАТЫН БЕТОН САПАСЫНА ӘСЕРІ

К. Акмалайұлы1, Д.А. Ахметов1, А.Ж. Джетписбаева1,*, Ким Кванг Дон2

1Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

2Yooshin Engineering Corporation, Корея

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-14

 

Аңдатпа. Осы мақалада көрсетілген зерттеудің алғышарты құрылыс материалдары өнеркәсібінде жиі қолданылатын өнеркәсіптік қалдықтарды жою қажеттілігі болып табыладыСондай-аққарқынды дамып келе жатқан құрылыс индустриясы ғалымдардың назарын және олардың жұмыстарын құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясын жетілдіруге бағыттауды талап етедіОсылайшамақала Қазақстанда бар әртүрлі ұсақ дисперсті толтырғыштардың (өнеркәсіптік қалдықтардыңөздігінен тығыздалатын бетон қоспаларына (SCC) және олардың реологиялықфизикалық және техникалық қасиеттеріне әсерін зерттеуге арналғанЖүргізілген зерттеулерге сәйкесұсақ дисперсті толтырғыштың ең тиімді түрі және жергілікті шикізатқа негізделген жоғары сапалы SCC қоспасын алуға мүмкіндік беретін минералды қоспаның ең оңтайлы түрі анықталдыНәтижесінде микро кремний диоксидін басқа өндірістік қалдықтармен салыстырғанда қолдану ерте қатаю кезеңінде жоғары қысу беріктігі бар SCC конгломератын алуға әкелдіЭкономикалық тиімділік және сапаны арттыру тұрғысынан зерттеу нәтижелері Қазақ­станда жұмыс істейтін тауарлық бетон өндірушілер үшін практикалық құндылыққа ие.

Түйін сөздер: өздігінен тығыздалатын бетон, сенімділік, бетон қоспасы, өнеркәсіптік қалдықтар, қалдықтардан жасалған ұсақ дисперсті толтырғыш.

 

Жүктеу

 


БЛОҚТЫҚ-МОДУЛЬДІК ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ: ТҰРҒЫН ҮЙ МӘСЕЛЕСІН ШУШУ ТӘСІЛІ

Е.Т. Әуесбаев*, А.Ж. Сундетова

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-15

 

Аңдатпа. Мақалада классикалық күрделі құрылысқа балама болып табылатын модульдік құрылыс қарастырылады. Модульдік ғимараттардың бірқатар артықшылық­тары бар, мысалы: модульдік құрылымды тұрғызудың жылдамдығы, құрылыс жұмыс­тарының төмен құны, құрылымның әмбебаптығы, қондырманың мүмкіндігі, жаңа жерде бөлшектеу, тасымалдау және жинау мүмкіндігі, құрылыс маусымдығы. Заманауи жағ­дайларда, жылдамдық пен әмбебаптық маңызды болған кезде, бұл тақырып құрылыс нарығында өзекті болып табылады.

Түйін сөздер: блок-модульдік құрылыс, жылжымалы және жылдам құрастырмалы құрылыс, блок-модуль, жылдам құрылыс, қолжетімді баспана.

 

Жүктеу

 


СУ ӨТКІЗУ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖАҢА КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДА НЕГІЗДЕУ

С.Т. Әбілдаев*, Г.Ә. Сарбасова, С.Қ. Жолдасов, В.Н. Алибекова

М.Х. Дулати атындаға Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-16

 

Аңдатпа. Ғылыми жұмыста су өткізу құрылымдарының жаңа конструкциялары және оларды жетілдіру мәселелері келтірілген. Осы жұмыста ұсынылған өнертабыстың маңызы, дюкердің кіру бөлігі  құбырдың диаметріне ұзындығы тең және құбыр осімен орналасқан, құбыр диаметрінің 1/8 бөлігіндей бойлық саңылаулы тесік түрінде жасалған. Осы жұмыс нәтижесінде су өткізу құрылымдарын жақсарту арқылы, оның ішінде дюкерлердің жаңа конструкцияларын өндіріске енгізуде экономикалық тиімділік бірнеше есе өседі деп күтілуде.

Түйін сөздер: гидротехникалық құрылылымдар, өткізу құрылымдары, дюкер, құбыр ұштамалары, су құбыры, бұрандалы ағын.

 

Жүктеу

 


О ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО КОМПОНЕНТА ГРУНТОВОЙ СМЕСИ

И.И. Бекбасаров, К.Т. Суйеншбаева*

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, Тараз, Казахстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-17

 

Аннотация. Представлены результаты исследований по экспериментальной оценке влияния содержания (по массе) различных фракций мелкозёма на его максимальную плотность и оптимальную влажность. Показано, что за счет увеличения определенной фракции можно добиться наибольшего значения плотности и наименьшего значения влажности мелкозёма при его требуемом количестве в смеси.   Для подбора оптимального состава грунтовых смесей при возведении насыпных земляных плотин рекомендуется проводить аналогичные лабораторные испытания.

Ключевые слова: плотина, грунтовая смесь, мелкозём, частицы, образец, масса, плотность в сухом состоянии, оптимальная влажность.   

 

Жүктеу

 


ТҮРЛЕНДІРГІШ ҚОСПАЛАРДЫҢ КЕРАМИКАЛЫҚ КОМПОЗИЦИЯНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІ

Г.Б. Ибраимбаева1,*, Г.К. Абилдаева2, С.Ә. Шираханов1, Ә.М. Сагиндыкова1

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2«КазСертик-А» ЖШС, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-18

 

Аңдатпа. Түрлендіргіш қоспалардың керамикалық массалардың қасиеттеріне әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Керамикалық массаны күріш сабанын қолдану және бен­тонит пен беттік белсенді заттар түріндегі пластификациялаушы қоспалармен кешенді белсендіру қалыптау ылғалдылығының төмендеуіне және керамиканың физика-механикалық қасиеттерінің жақсаруымен қатар күйдіру температурасын 50-100оС төмендететіні көрсетілген. Иілімді қалыптау әдісімен керамикалық кірпіш алу үшін илемділігі төмен саздақ, бентонит, күріш сабаны және беттік активті зат қосылған керамикалық композицияның оңтайлы құрамы анықталды.

Түйін сөздер: керамикалық композиция, беттік активті заттар, күріш сабаны, шартты тиімді керамика.

 

Жүктеу

 


ӨРТТЕН КЕЙІНГІ АУЫР СУСПЕНЗИЯЛАР ЦЕХЫ ҒИМАРАТЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

С.К. Кожасов1, Т.А. Толкынбаев2, Ш.Б. Толеубаева2,*, А.К. Қожас2, А.Т. Мухамеджанова2

1Қазақстандық көпсалалы қайта құру институты, Қарағанды, Қазақстан

2Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-19

 

Аңдатпа. Ауыр суспензия цехы ғимаратының негізгі көтергіш конструкцияларының техникалық жағдайына баға берілді. Цех ғимаратын тексеру кезінде апаттық немесе апатқа дейінгі жағдайдағы көтергіш конструкцияларын жедел анықтауға баса назар аударылады. Көтергіш конструкцияларының өртенуінің негізгі себептері анықталды. Металл конструкцияларының қатты зақымдану дәрежесі олардың деформацияларымен, ферма тораптарындағы элементтердің жыртылуымен және олардың пульпа қосылыс бағыттағыштарының үзілуімен, бағаналардың қабырғаларының қисаюымен және қорғаныс жабынының бұзылуымен анықталады. Ақаулы және зақымдалған металл конструк­цияларының пайдалану жарамдылығын қалпына келтіру үшін ұсыныстар ұсынылған.

Түйін сөздер: суспензия, зерттеу, металл конструкциялары, зақымдану, фермалар, өткелдер, жіктер.

 

Жүктеу

 


ЖҰМСАҚ ЖИҺАЗҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА ҚАПТАУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

Э.Б. Құрманбекова*, А.К. Самбетбаева

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-20

 

Аңдатпа. Мақалада жұмсақ жиһазға арналған жаңа қаптау маталарының техни­калық сипаттамаларын эксперименталды түрде зерттелгені қарастырылған. Сондай-ақ сынақтардың негізгі әдістері, зерттеу үшін қолданылатын жабдықтар мен ма­териалдар көрсетілген. Мақаланың мақсаты  жұмсақ жиһаз өндіруге арналған жаңа қаптау материалдарының техникалық сипаттамаларын зерттеу және олардың төзім­ділігін болжау. Зерттеу негізінде флок қаптау материалы шенилл қаптау материалына қарағанда тозуға төзімді екендігі анықталды және кеңсе мен қоғамдық жиһаз жасау үшін ұсынылады. Нәтижелер қаптау материалдарының қызмет ету мерзімін болжауға және белгілі бір жағдайлар үшін ең қолайлы түрін таңдауға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: жиһаз, материал, қаптау матасы, шенилл, флок.

 

Жүктеу

 


КӨБІКТІ БЕТОН ӨНДІРІСІ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰМ МЕН ЦЕМЕНТТІҢ ФИЗИКА-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Р.Е. Лукпанов1, Д.С. Дюсембинов1, А.Д. Алтынбекова1,2,*, С.Б. Енкебаев, Ж.Б. Жантлесова1,2

1ЖШС «Solid Research Group», Астана, Қазақстан

2Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-21

 

АндатпаМақалада құм мен цементтің қасиеттерін тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері берілген. Физика-механикалық көрсеткіштері бойынша әртүрлі өндірушілердің цементтеріне салыстырмалы зерттеу жүргізілді, сонымен қатар Ақмола облысындағы карьер құмын өндіретін учаскелер талданып, физика-механикалық көрсеткіштері бойынша сипаттамалары берілді. Портландцементтердің физика-механикалық сипаттамаларын бағалау үш түрі бойынша жүргізілді. Негізгі бағалау параметрлері: қату уақыты, қысу және иілу күші. Жүргізілген зерттеулер физика-механикалық көрсеткіштері бойынша Елтоқ кен орнындағы құмды (1 типті) көбікті бетон өндірісінде құрылыс мақсатында пайдалануға болатынын көрсетті. Портландцементтердің қату уақыттары мен беріктік қасиеттерін салыстырмалы талдау бетонның беріктігінің даму кинетикасына ең жақсы әсер ететін Көкше-цементтің (3 типті) екенін көрсетеді. Параметрлер негізінде, сонымен қатар олардың бетонның физика-механикалық қасиеттеріне тиімділігін ескере отырып, одан әрі зерттеу үшін 3 типті құрам таңдалды.Қасиеттерді зерттеу нәтижесінде құмдар мен цементтердің көбікті бетон өндірісінде қолайлы екендігі көрсетілді.

Түйін сөздер: цемент, құм, көбікті бетон, физика-механикалық көрсеткіштері, гранулометриялық құрамы.

 

Жүктеу 

 


ҚАПТАЛҒАН ШАРУАШЫЛЫҚАРАЛЫҚ АРНАЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІН ДАЛАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ЗЕРТТЕУ

Ж.Н. Молдамұратов1,*, Ш.М. Құлтаева1, А.А. Игликов2, А.Ш. Асылбеков2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-22

 

Аңдатпа. Мақалада ауыл шаруашылығындағы суару жүйелерінің маңызды элементі болып табылатын шаруашылық аралық арналардың қаптамаларының техникалық жай-күйін далалық зерттеу мәселелері қарастырылды. Зерттеудің мақсаты  заманауи зерттеу әдістерін қолдануға негізделген қаптамалардың техникалық жағдайын далалық зерттеу әдістемесін жасау. Зерттеуде аймақтың ауылшаруашылық аудандарындағы шаруашылық аралық арналардың қаптамаларын далалық зерттеу нәтижелері көрсетілген. Зерттеу көрсеткендей, шаруашылық аралық арналардың қаптамасы эрозия, көшкін, жарықшақтар және деформация сияқты әртүрлі ақауларға бейім. Бұл ақаулардың күр­делілігі топырақтың сипаттамаларына, қаптамалардың құрылымы және арна­лардың гидрологиялық режиміне байланысты. Топырақтың геологиялық құрылымының ерекше­ліктерін, гидрологиялық жағдайларды және қаптамалардың тұрақтылығына әсер ететін басқа факторларды ескеретін қаптамалардың техникалық жай-күйін бағалау үшін критерийлер жиынтығы әзірленді.

Түйін сөздер: суару арналары, қаптау, шөгінділер, шөгінділер, ақаулар.

 

Жүктеу 

 


ЖҮЗБЕЛІ БҰРҒЫЛАУ ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫҢ ЗӘКІР ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ СТАТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ

Д.У. Сугиров*, М.Ж. Нигметов, Г.Г. Байсарова, К.Ш. Ержанов, Н.А. Жайылхан

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-23

 

Аңдатпа. Зерттеудің өзектілігі – қымбат жүзбелі құрылыстарды жалға беру жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етудің маңыздылығыКез келген сыртқы әсер ету кезінде ұстап қалу жүйесі жүзбелі объектінің қалыпты пайдаланылуын жалғастыруды қамтамасыз етуі тиісБұған статикалық есептеулер арқылы осы жүйелердің негізгі параметрлерін анықтау арқылы қол жеткізу ұсыныладыЗерттеудің мақсаты-қалқымалы құрылымдардың байланысын есептеудің қолданыстағы тәсілдері мен әдістерін қарастыру және статикалық қондырғыда жүйенің параметрлерін алуБұл жұмыстың әдіснамалық негізі стандарттар мен ережелерденсондай-ақ бірқатар отандық және шетелдік мамандардың зерттеулерінің негізгі нәтижелерінен тұрады.

Түйін сөздер: жүзбелі құрылыс, зәкірлік ұстау жүйесі, статикалық есептеу, жүзбелі объектінің орын ауыстыруы.

 

Жүктеу

 


ӘРТҮРЛІ КЕДІР-БҰДЫРЛЫ АРНАЛАРДЫ ЕСЕПТЕУДІҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ӘДІСТЕРІН СЫНИ ТАЛДАУ

С.Ж. Тәттібаев*, С.Қ. Жолдасов, Б.У. Усенбаев

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-24

 

Аңдатпа. Бұл мақалада көпжылдық зерттеулер нәтижесінде нақты орындалған жұмыстарды кедір-бұдырлы арналарды есептеулерінен алынған мәліметтерді сыни тұрғыда талдап, олардың әдістерін қолдану барысы қарастырылады. Ағынның қозғалған кездегі төмендетілген кедір-бұдырлық коэффициентінің мәні әрқашан арнаны құрайтын кедір-бұдырлық коэффициенттерінің ең үлкен мәндерінің бірінен жоғары болады. Арна­лардың көлденең қимасы бойынша табаны бұжырлығы әртүрлі болуы мүмкіндігін ескеріп, жалпы есептің формуласын қорытып шығаруға арналады.

Түйін сөздер: кедір-бұдырлық коэффициенті, эквивалент, арна, ағынсу, қимылды қима, гидравликалық радиус.

 

Жүктеу

 


 

ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЖЕЛІЛЕР. ЭКОЛОГИЯ

 


САНИТАРЛЫҚ-ҚОРҒАУ АЙМАҒЫН КӨГАЛДАНДЫРУ ЖОЛЫМЕН МЕКЕМЕНІҢ  ТЕХНОГЕНДІК ЛАСТАНУЫН ТӨМЕНДЕТУ

Г.Ж. Нұрұлдаева1,*, Г.А. Жанекешова2

1Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

2ЖШС «Timal Consulting Group», Атырау, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.1-25

 

Аңдатпа. Химиялық ластануға төзімді ағаш түрлері мен бұталарды пайдалана отырып, өнеркәсіптік аумақтарды көгалдандыру шаң мен газдың қауіпті концентрациясын төмендетуге мүмкіндік береді, объектінің айналасындағы шудың, дірілдің, электро­магниттік өрістердің іргелес аумаққа теріс физикалық әсерін төмендетеді. Өнеркәсіптік орындарының ластаушы заттарымен  көгалдандыру аймағының зақымдалу көлемінің ұл­ғаюы өнеркәсіп аумағының қоршаған ортаға ластануының арта түскенін түсетінін айғақ­тайды. Фитотоксикалық ластаушы заттар шығарындыларының ең қуатты көздері мұнай өндіру және өңдеу кәсіпорындары болып табылады. Мақала Атырау облысының «Сазан­құрақ» ЖШС аумағын көгалдандыру мәселесіне арналған. Кәсіпорындағы негізгі ластаушы заттардың бірі-бейорганикалық шаң. Шаңның концентрациясы мен әсер ету ұзақтығы жел раушанына, топографиясына және шығарындылар көздерінің орналасуына байланысты. Кәсіпорынның жұмыс режимін кешенді талдау негізінде жергілікті кли­маттық жағдай­ларды ескере отырып, санитарлық-қорғаныс аймағында тұрақты көгал­дандыру бойынша ұсыныстар жасалды. Ластаушы заттардың биологиялық сорбциясының ерекшеліктері және өнеркәсіптік объектілер аумағында техногендік аномалиялардың қалыптасуы зерт­телді. Батыс Қазақстандағы ағаштар мен бұталардың негізгі түрлерінің жеке тұрақ­тылығына сипаттама берілген. «Сазанқұрақ» шикі мұнай өндіру кен орнындағы аумақ­тарды көгалдандыру жөніндегі іс-шаралар жүйесі негізделген.

Түйін сөздер: көгалдандыру, кен орны, шаң, шу, ауыр металдар, санитарлық-қорғау аймағы, аумақты абаттандыру, техногенді ластану.

 

Жүктеу

 


Яндекс.Метрика